VENTRILOQUUS

VENTRILOQUUS
VENTRILOQUUS
Graece Ε᾿γγαςτρίμυθος, Hebr. Gap desc: Hebrew, uti LXX. vocem exponunt, spiritus est e dolio, sive vase, aut ex tumido ventre responsa promens, πύθων alias. Hesychius, πύθων ὁ ἐγγαςτρίμαντις. Sic πυεῦμα Πύθωνος vocatur Actor. c. 16. v. 16. Spiritus Pythonis, i. e. Apollinis, (qui πύθων dictus est, teste Macrobiô, l. 1. c. 17. quô daemone mulier illa ἐγγαςτρίμυθος plena esse credebatur. Unde ipsos ettiam Ventriloquos Εὐρυκλέας πάλαι, νυνὶ Πύθωνας, appellant, ait Plut. de Def. Oracul. Atque eô sensu, pro Pythone, Hebraei Pithom scribunt, voce leviter deflexa: quod tamen atiolorum genus non ex ventre, sed ex axillis, vocem emisisle somniant, ut supra vidimus. Uti autem Ventriloquus Graecis Πύθων et Εὐρυκλῆς, sic Babyloniis Σακχούρας, dictus est, teste Photiô, Auctore 94. ex Iamblicho, de Amoribus Rhodanis et Simonidis: quod ex Syriaco ac Chaldaico Zacchuru, i. e. ariolus, ortum esse, docet Bochartus, ubi supra, Parte poster. l. 3. c. 5. Vide de hac Gentilium superstitione aliquid retro, ubi de Divinatione, plura vero, apud Brodaeum, Miscellan. l. 8. c. 29.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ventriloquus — …   Useful english dictionary

  • ventriloque — [ vɑ̃trilɔk ] n. et adj. • 1552; lat. ventriloquus « qui parle (loqui) du ventre » ♦ Personne qui peut articuler sans remuer les lèvres, d une voix étouffée qui semble venir du ventre. Ventriloque qui se produit dans un music hall. ♢ Adj. « Ursus …   Encyclopédie Universelle

  • ventrílocuo — (Del lat. venter, tris, vientre + loqui, hablar.) ► adjetivo/ sustantivo Se refiere a la persona que domina la ventriloquía. * * * ventrílocuo, a (del lat. «ventrilŏquus») adj. y n. Se aplica a la persona que tiene la habilidad de dar a su *voz… …   Enciclopedia Universal

  • Bauchredner — Bauch|red|ner 〈m. 3〉 jmd., der bauchreden kann * * * Bauch|red|ner, der [nach lat. ventriloquus, aus: venter = Bauch u. loqui = reden; die Stimme scheint aus dem Bauch zu kommen]: jmd., der bauchreden kann [u. bes. im Zirkus od. Varieté… …   Universal-Lexikon

  • Ventriloquous — Ven*tril o*quous, a. [L. ventriloquus a ventriloquist; venter the belly + loqui, p. p. locutus, to speak. See {Ventral}, and {Loquacious}.] Of or pertaining to a ventriloquist or ventriloquism. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • ventriloquism — noun Etymology: Late Latin ventriloquus ventriloquist, from Latin ventr , venter + loqui to speak; from the belief that the voice is produced from the ventriloquist s stomach Date: circa 1797 1. the production of the voice in such a way that the… …   New Collegiate Dictionary

  • Чревовещание — Так называется искусство издавать звуки и произносить слова таким образом, чтобы слушателю представлялось, что они исходят не от лица говорящего, а из другого, иногда отдаленного пункта. Искусство Ч. было известно с древних времен. Оно… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • чревовещатель — глухо говорящий, втягивая в себя воздух, не двигая губами Ср. Речь их становится многословна, путанна... и выходит из какого то нутра, как у чревовещателей... Ср. Нов. время . 1898 г. № 8168. Ср. Bauchredner (Bauch, брюхо reden, говорить). Ср.… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • Чревовещатель — Чревовѣщатель глухо говорящій, втягивая въ себя воздухъ, не двигая губами. Ср. Рѣчь ихъ становится многословна, путанна... и выходитъ изъ какого то нутра, какъ у чревовѣщателей... Ср. Нов. Время. 1898 г. № 8168. Ср. Bauchredner (Bauch, брюхо… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Ventriloquist — (v. lat. Ventrilŏquus), Bauchredner, s.d …   Pierer's Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”